ای روزی رسان
عباس برزگر، دست فروش یا میلیاردر

خداوند قرار باشد به کسی روزی دهد به سوادش و کارش و… نگاه نمی کند پس میفرماید:

تقوا پیشه کنید از آن راهی که خودتان گمان نمی کنید به شما رزق و روزی می دهیم .

خدا یا خیر الرازقین است یک لحظه به لطف و کرمش شک نکن این یک نمونه بارز از لطف حضرت دوست!

ادامه مطلب …